Rodo

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w ramach

Związku Nauczycielstwa Polskiego

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000150507, adres e-mail: [email protected].

W strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: [email protected].

2. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie tych osób o przetwarzaniu ich danych.

3. Dlaczego Związek Nauczycielstwa Polskiego przetwarza moje dane?

Związek Nauczycielstwa Polskiego pozyskał Twoje dane z deklaracji członkowskiej, którą wypełniałaś/wypełniałeś przed przyjęciem w poczet członków Związku, lub z wniosków jakie do nas kierowałaś/kierowałeś (np. wniosek o przyznanie zasiłku statutowego).

Przetwarzamy Twoje dane, aby prawidłowo realizować cele statutowe Związku Nauczycielstwa Polskiego określone w art. 5 Statutu ZNP (Statut dostępny jest na stronie internetowej: http://znp.edu.pl/statut-znp/  ). Twoje dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych:

 1. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie ma na celu przyjęcie w poczet członków Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 2. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO, czyli w celach zawartych w Statucie ZNP, względem członków Związku, jego byłych członków lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w sytuacjach, w których Twoje dane osobowe zwykłe są nam udostępniane przez Ciebie i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie (np. w sytuacji, w której jesteś subskrybentem newslettera, czy też w sytuacji, w której wyrażasz zgodę na to, abyśmy udostępnili Twoje dane osobowe innemu administratorowi);
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku, kiedy jesteś naszym kontrahentem i zawieramy z Tobą umowę, a Twoje dane są potrzebne nam do wykonania tej umowy, lub do podjęcia czynności przed jej zawarciem (np. jeśli zamawiamy u Ciebie papier, czy zawieramy umowę dotyczącą wydruku naszej publikacji, którą napisaliśmy);
 5. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli realizacja obowiązku prawnego ciążącego na ZNP jako na administratorze. Jako Związek zatrudniamy pracowników, płacimy podatki, prowadzimy księgi rachunkowe, jak i uiszczamy składki ubezpieczeniowe. Przykładowo, jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji pracowniczej przez czasu wskazany w przepisach prawa;
 6. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
 7. podstawą dla przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. j RODO w sytuacji, w której dane osobowe są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym, statystycznych, badań naukowych lub historycznych. W takiej sytuacji przetwarzamy np. zbiory archiwalne, gwarantując odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa krajowego;
 8. podstawą dla przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e RODO, w sytuacji, w której przetwarzamy dane osobowe w sposób oczywiście upubliczniony przez osobę, której dotyczą. Dzieje się to np. w sytuacji, w której posiadamy zdjęcia z manifestacji, czy innych publicznych wydarzeń;
 9. podstawę dla przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit b RODO, czyli przetwarzanie danych wrażliwych, np. w ramach korzystania z zasiłków służących zabezpieczeniu społecznemu i ochronie socjalnej, przewidzianych w działalności ZNP (zasiłek „Senior”, wniosek o przyznanie pomocy z funduszu świadczeń socjalnych).

4. Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 1. prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy;
 3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
 4. prawo do przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, a nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
 6. prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności.

5. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Jednak członkostwo w Związku Nauczycielstwa Polskiego wymaga, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe ujęte w deklaracji członkowskiej, aż do ustania Twojego członkostwa w Związku. W tym przypadku nie wymagamy od Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych, ponieważ wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej, a następnie przyjęcie Cię do Związku jest podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (mówi o tym art. 9 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. d RODO, czyli przetwarzamy na podstawie zgody w procesie przyjmowania do Związku, a dane członków przetwarzamy na podstawie przynależności do Związku osób). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.
Podanie niektórych z Twoich danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jednakże, podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

6. Czy wejście w życie RODO 25 maja 2018 r. wpływa na moją przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego?

Nie. RODO wprowadza po naszej stronie obowiązek poinformowanie Cię o Twoich prawach w związku z RODO, dlatego też sporządziliśmy niniejszą informację.

7. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z celami realizowanymi przez ZNP?

W celach działalności ZNP przetwarzamy:

imię i nazwisko,
numer PESEL,
adresy zamieszkania,
adresy mailowe,
numery telefonów,
informację o członkostwie w Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych związkach zawodowych,
informacje o stanie zdrowia.

8. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Informacje dotyczące podstawowych zasad RODO, zadań Inspektora Ochrony Danych w ZNP i praktyczne wyjaśnienia w tym zakresie zawarte są w informatorze, do którego bezpłatny dostęp znajdziesz na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).

9. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych osobowych. Mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:

podmioty świadczące usługi chmury, udostępniające serwer poczty;
firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają nasze członkinie i członków od następstw nieszczęśliwych wypadków;
organizatorzy imprez sportowych;
firmy przewozowe;
podmioty świadczących usługi informatyczne i obsługę techniczną;
firmy ochroniarskie.

10. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Nie, Twoje dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostaniesz o tym indywidualnie poinformowany.

11. Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. I tak w przypadku realizacji celów związanych z przynależnością związkową przetwarzamy Twoje dane przez czas Twojej przynależności do Związku.

W celu realizacji umowy, przetwarzamy Twoje dane przez czas jej trwania. W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia naszych roszczeń względem kontrahentów, jak i przez czas, w którym możemy otrzymać karę za brak posiadania właściwej dokumentacji. W celu archiwalnym przechowujemy dane wieczyście, stosując odpowiednie ich zabezpieczenia. W przypadku, kiedy podstawę do przetwarzania stanowi zgoda, dane osobowe przetwarzamy aż do czasu wycofania zgody. W celu realizacji obowiązku prawnego dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dane dotyczące celu przetwarzania, jakim jest przyznawanie zasiłków, przetwarzamy przez okres 5 lat.

12. Czy mogę liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas możesz złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.

13. Czy moje dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec mnie automatycznie wydawane decyzje?

Nie, nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania.